Có 1 kết quả:

shí pǐn yào pǐn jiān dū jú ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄐㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

state food and drug administration (SDA)