Có 1 kết quả:

shí liào

1/1

shí liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

foodstuff