Có 1 kết quả:

shí huǒ jī

1/1

shí huǒ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cassowary (genus Casuarius), large flightless bird native to northeastern Australia and New Guinea
(2) CL:隻|只[zhi1]