Có 1 kết quả:

shí wù

1/1

shí wù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồ ăn

Từ điển Trung-Anh

(1) food
(2) CL:種|种[zhong3]

Một số bài thơ có sử dụng