Có 1 kết quả:

shí wù fáng

1/1

shí wù fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) larder
(2) pantry