Có 1 kết quả:

shí wù guì

1/1

shí wù guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) larder
(2) pantry