Có 1 kết quả:

shí wù yóu

1/1

shí wù yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cooking oil
(2) food oil