Có 1 kết quả:

shí yù chuī guì

1/1

shí yù chuī guì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food is more precious than jade and firewood more expensive than cassia (idiom)
(2) the cost of living is very high