Có 1 kết quả:

shí liáo

1/1

shí liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food therapy
(2) treatment via food (TCM)