Có 1 kết quả:

shí ròu qǐn pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat sb's flesh and sleep on their hide (idiom); to swear revenge on sb
(2) implacable hatred
(3) to have sb's guts for garters