Có 1 kết quả:

shí sè xìng yě

1/1

shí sè xìng yě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).
(2) By nature we desire food and sex.