Có 1 kết quả:

shí chóng zhí wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

insectivorous plant