Có 1 kết quả:

shí xiè měng

1/1

shí xiè měng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 蟹獴[xie4 meng3]