Có 1 kết quả:

shí cù

1/1

shí cù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

table vinegar