Có 1 kết quả:

shí liàng

1/1

shí liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

quantity of food