Có 1 kết quả:

shí qǐng

1/1

shí qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a short moment