Có 1 kết quả:

fàn táng

1/1

fàn táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dining hall
(2) canteen
(3) cafeteria