Có 1 kết quả:

fàn jú

1/1

fàn jú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dinner party
(2) banquet