Có 1 kết quả:

fàn tīng

1/1

fàn tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dining room
(2) dining hall
(3) mess hall