Có 1 kết quả:

fàn zhuō

1/1

fàn zhuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dining table