Có 1 kết quả:

fàn pén

1/1

fàn pén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tuck box
(2) dog dish