Có 1 kết quả:

fàn guǎnr

1/1

fàn guǎnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 飯館|饭馆[fan4 guan3]