Có 1 kết quả:

sì yǎng

1/1

sì yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise
(2) to rear