Có 1 kết quả:

sì yǎng yè

1/1

sì yǎng yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stock farming
(2) animal husbandry