Có 1 kết quả:

bǎo hán

1/1

bǎo hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be full of (emotion)
(2) to brim with (love, tears etc)