Có 1 kết quả:

bǎo zhàn

1/1

bǎo zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to swell to bursting (after having eaten too much)