Có 1 kết quả:

bǎo cān

1/1

bǎo cān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat and eat
(2) to stuff oneself