Có 1 kết quả:

bǎo cān zhàn fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fill one's belly before the battle (idiom)