Có 1 kết quả:

shì xiōng yù

1/1

shì xiōng yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) buff-breasted sandpiper (Tryngites subruficollis)