Có 1 kết quả:

jiǎo zi guǎn

1/1

jiǎo zi guǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dumpling restaurant