Có 1 kết quả:

bǐng ěr

1/1

bǐng ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cakes
(2) pastry