Có 1 kết quả:

yǎng bīng

1/1

yǎng bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to train troops