Có 1 kết quả:

yǎng lián

1/1

yǎng lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to encourage honesty
(2) to discourage corruption