Có 1 kết quả:

yǎng liào

1/1

yǎng liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nutriment
(2) nourishment