Có 1 kết quả:

yǎng mǔ

1/1

yǎng mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foster mother
(2) adoptive mother