Có 1 kết quả:

yǎng hàn

1/1

yǎng hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to commit adultery (of married woman)