Có 1 kết quả:

yǎng yǎn

1/1

yǎng yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) visually attractive
(2) eye candy
(3) easy on the eyes
(4) to protect the eyes