Có 1 kết quả:

yǎng shén

1/1

yǎng shén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rest
(2) to recuperate
(3) to regain composure