Có 1 kết quả:

yǎng jīng xù ruì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to preserve and nurture one's spirit (idiom); honing one's strength for the big push