Có 1 kết quả:

yǎng lǎo

1/1

yǎng lǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide for the elderly (family members)
(2) to enjoy a life in retirement

Một số bài thơ có sử dụng