Có 1 kết quả:

yǎng yù

1/1

yǎng yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rear
(2) to bring up
(3) to nurture

Một số bài thơ có sử dụng