Có 1 kết quả:

yǎng cán

1/1

yǎng cán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to raise silkworms

Một số bài thơ có sử dụng