Có 1 kết quả:

yǎng cán yè

1/1

yǎng cán yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silk industry