Có 1 kết quả:

yǎng hù

1/1

yǎng hù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to maintain
(2) to conserve
(3) curing (concrete etc)