Có 1 kết quả:

cān dāo

1/1

cān dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) table knife
(2) dinner knife