Có 1 kết quả:

cān tīng

1/1

cān tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dining hall
(2) dining room
(3) restaurant
(4) CL:間|间[jian1],家[jia1]