Có 1 kết quả:

cān zhuō

1/1

cān zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dining table
(2) dinner table