Có 1 kết quả:

cān chē

1/1

cān chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dining car
(2) diner