Có 1 kết quả:

cān yǐn diàn

1/1

cān yǐn diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dining room
(2) restaurant