Có 1 kết quả:

è guǐ

1/1

è guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sb who is always hungry
(2) glutton
(3) (Buddhism) hungry ghost

Một số bài thơ có sử dụng